Én Ablakom

Általános Eladási és Szállítási Feltételek


A jelen általános eladási és szállítási feltételeket a PreMentor Kft. (a továbbiakban: vállalkozó) dolgozta ki a 2013. évi V. törvény 6:77-6:80 §-a alapján, és alkalmazza a vele szerződéses kapcsolatba lévő magánszemélyekkel, gazdasági társaságokkal illetve egyéb megrendelők vonatkozásában

 

 

I. A szerződés létrejötte, tartalma, teljesítése

 1. 1.A vállalkozó és a Megrendelő között a szerződéses jogviszony a Megrendelő lapon rögzített termékek és szolgáltatások bruttó vételárának 50%-ának befizetésével, valamint a Megrendelő lapnak és jelen ÁSZF-nek a megrendelő általi aláírásával és vállalkozó általi kézhez vételével jön létre. A két feltétel (a pénzügyi teljesítés és a visszaigazolás aláírása) együttes megléte szükséges a szerződés érvényességéhez és hatályosságához, valamint a gyártás elindításához, ezek hiánya, késése esetén a Vállalkozó teljesítési határidejét meghosszabbítja. Bármelyik feltétel hiánya a szerződéses jogviszony létrejöttét és a vállalkozó késedelmét kizárja.  

 

 1. 2.A Megrendelő választása szerint a vállalkozó telephelyein nyomtatott formában vagy a vállalkozó ………….. oldalon található WEB Shop használatával is jogosult a megrendelést leadni, mindkét forma a szerződés létrejöttét eredményezi, amennyiben a bruttó vételár 50% is átutalásra kerül. A WEB Shop használatával megkötésre kerülő szerződés során Megrendelő köteles elfogadni a vállalkozó internetes oldalán található Általános Szerződési Feltételeit, melynek áttanulmányozását és elfogadását köteles bejelölni, mely nélkül a rendszer a megrendelés folytatását nem engedélyezi és mellyel ezen módon kötött szerződés is írásban megkötött szerződésnek minősül. A szerződés kötés nyelve kizárólag a magyar nyelv. 

 

 1. 3.Vállalkozó megrendelő megrendeléseit és a szerződés létrejöttét elektronikus úton történő megrendelés esetén 48 órán belül köteles szintén elektronikus úton visszaigazolni, ennek hiányában a megrendelés és a szerződés felek közt nem jön létre. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.  

 

 1. 4.Vállalkozó a megrendeléseket és a megkötött szerződéseket iktatja és azokat az azok alapján történt teljesítéstől számított 5 éven keresztül megőrzi, melyekről szükség esetén megrendelő részére másolatot köteles biztosítani.  

 

 1. 5.A Vállalkozó vállalja, hogy külön kérésre amennyiben a Megrendelő megrendeli a beépítést is, mint szolgáltatást a nyílászárók gyártás előtti pontosítása végett Kaposváron egyszeri díjmentes felmérést végez, a Megrendelő, vagy képviselője jelenlétében. A Megrendelő és a Vállalkozó megegyeznek abban, hogy a helyszíni, mértek és a jegyzőkönyvben feltüntetett tartalom tekintetében a helyszínen készített felmérési jegyzőkönyv a mérvadó, jegyzőkönyv hiányában minden tekintetben a méretekért a felelősséget a Megrendelő vállalja. 

 

 1. 6.A Megrendelőt terheli a felelősség az általa a gyártáshoz megadott műszaki paraméterek megfelelőségéért, a megrendelés pontos és hiánymentes leadásáért. A Megrendelő kijelenti, hogy minden kérdésére (termék tulajdonságokra, szolgáltatásokra, körülményekre stb..) kiterjedő tájékoztatást kapott, így a Megrendelőnek a megrendelés előtti hiányos ismeretekre való kifogása a jövőben érvénytelen. Felek e körben rögzítik, hogy vállalkozó ……….. internetes honlapján minden termékre vonatkozó lényeges tulajdonsága, specifikációja megtalálható. 

 

 1. 7.A PreMentor Kft. által forgalmazott termékek egyéni megrendelői igények alapján készülő termékek, melyre tekintettel a megrendelés törlésére a gyártás megkezdése után nincs lehetőség. Abban az esetben, ha a Megrendelő konkrét megrendelésétől visszalép a vállalkozó a bruttó vételár (termék+ szolgáltatások) 25%-ának az értékét nem téríti vissza. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendeléstől történő elállása vagy a hátralékos szerződésbeli kötelezettségeinek megszegése miatti meghiúsulás esetén az általa kifizetett összeg és a jelen pont szerinti összeg különbözete bánatpénz jogcímén a vállalkozót illeti meg minden további feltétel nélkül.  

 

 1. 8.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő lap aláírása és az I. részösszeg beérkezését követően megrendelés módosítására csak az addig felmerült gyártási költségek megtérítése mellett van lehetősége. A változtatás akkor lép életbe, ha a Vállalkozó a változás tényét a Megrendelőnek írásban visszaigazolta, a változtatást írásban rögzítették.  

 

 1. 9.A Vállalkozó a gyártási határidőt befolyásoló változtatások esetén jogosult új gyártási határidő meghatározására, azaz visszaigazolt szállítási határidő egyoldalú módosítására. A határidő egyoldalú módosításáról a Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt.  

 

 1. 10.A PreMentor Kft az előteljesítés jogát kifejezetten fenntartja. Ennek keretében a Megrendelő az ajánlatban rögzítettekhez képest előbb elkészült és készre jelentett termékeket köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontban fogadni, illetve ennek akadályoztatása esetén a vállalkozó számláját befogadni és megfizetni. A PreMentor Kft csak a vételár teljes visszatartás nélküli 2. részletének beérkezését követően szállítja, szállíttatja el, illetve adja át a termékeket, melyet a megrendelő kifejezetten tudomásul vesz. Amennyiben a vételár 2. részlete a kiértesítést követően 15 munkanappal még nem érkezik be igazolható módon, úgy a vállalkozó értékesítheti a termékeket és a megrendelőnek maximum az értékesítésből befolyt vételár 25%-ig terjedő összeget a felmerült költségek levonásával visszatéríti, melyről a Megrendelőt értesíti.   

 

 1. 11.A Vállalkozó az írásban megállapodott teljesítési helyre szállítja a termékeket, írásos megállapodás híján a vállalkozó telephelye az átadás-átvétel helye, szállításra kizárólag akkor kerülhet sor amennyiben a Megrendelő a vételár 2. részletét kiegyenlítette. A teljesítés helye a mindenkori megrendelő lapon kerül meghatározásra. A szállítási szolgáltatás nem tartalmazza a kibontott régi nyílászárók rakodását, illetve elszállítását, hacsak az ajánlat, megrendelőlapon az külön feltüntetésre nem került.  

 

 1. 12.Esetleges az ajánlatban, megrendelő lapon szereplő termékek készlethiánya esetén a Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ajánlatban, megrendelő lapon szereplő termékekkel legalább azonos, vagy jobb műszaki tartalmú terméket szállítson a Megrendelőnek, melyért többletköltséget nem számít fel a Vállalkozó. 

 

 1. 13.A Vállalkozó kijelenti, hogy a rá bízott munkálatok elvégzéséhez szükséges kapacitással, tárgyi, személyi feltételekkel rendelkezik. Amennyiben üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok hiánya, közlekedési akadályok, szállítmányozási problémák vagy elháríthatatlan ok következik be, a vállalkozó jogosult a visszaigazolt határidőn túl, de maximum 8 (nyolc) munkanapon belül teljesíteni, mely késésről a vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni. Bármely körülményt figyelembe véve a vállalkozó nem terhelhető nagyobb mértékben kártérítéssel, mint a bruttó termékek összegének mindösszesen 2%-a minden késedelmes hetet követően.  

 

 1. 14.A PreMentor Kft bármely az ajánlatban nem szereplő pótmunka igényt ………….-Ft/óra+Áfa rezsi óradíjon + anyag +kiszállás díjon számol el, mely utólagos megfizetését a Megrendelő magára nézve kötelezőnek tekinti. A vállalkozó a beépítés ideje alatti áram használatért, a leszállított termékei vonatkozásában őrzésért díjat nem fizet, a hulladékot a Megrendelő által biztosított konténerbe gyűjti, el nem szállíttatja, az elszállítás költségeit nem vállalja, azok megrendelőt terhelik. A Vállalkozó törekszik mindig arra, hogy a megrendelt termékeket készre jelentést követően a lehető legrövidebb időn belül beépítse, ezért a megrendelt készre jelentett, de 8 munkanapon túl tárolt szerkezetekért a termék bruttó árának … %-át számolja fel tárolási költségként + Áfa/hét.  

 

 1. 15.A szerződés szerinti teljesítés úgy történik, hogy a Megrendelő vagy megbízottja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja, amely alapján a számla kiállítható a szolgáltatásokról (beépítés díja). A termékek, anyagok kiszállítása csak és kizárólag a kiszállítás előtti kiállított, kiegyenlített számla, 2-es részösszeg/végösszeg bekérő vagy pro-forma számla alapján történhet, melyet követően a megrendelő vagy képviselőjének jelenlétében történik meg a mennyiségi, minőségi átvétel. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a kárveszély a Megrendelőre száll át. Az átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírása után hibás vagy hiányos teljesítésre való hivatkozást kizárólag rejtett hiba esetén fogad el vállalkozó. A szállításból eredő károk mindenkor a fuvaroztató felet terhelik.  

 

 1. 16.A kivitelezés jelentéktelen (esztétikai, kis mennyiségű kiegészítőkre vonatkozó hiányosság stb.. ) hibája vagy hiányossága miatt annak átvétele nem tagadható meg, ha a létesítmény használatba vételének, a nyílászárók rendeltetésszerű használatának egyébként akadálya nincs, a Megrendelő fizetési kötelezettségére vonatkozólag a fizetés tekintetében időbeni halasztása nem indokolt jelentéktelen hibára hivatkozva. 

 

II. Vállalkozói díj megfizetése

 1. 1.A vállalkozói díj megfizetésére megrendelő a vállalkozási szerződésben meghatározott ütemezésben, vállalkozó számlája alpján, az ott feltüntetett határidőben köteles. Vállalkozó a termék és vállalkozói díj ellenértékének nem megfizetése esetén az esedékesség napjától számított évi 10%-os késedelmi kamatot számít fel. Kintlévőség esetén a Vállalkozó jogi útra tereli a behajtást, mely eljárás munka és egyéb költségei a Megrendelő Vállalkozóval szembeni tartozását növelik.  

 

 1. 2.A PreMentor Kft által gyártott, forgalmazott termékek azok ellenértékének teljes rendezéséig a Vállalkozó tulajdonát képzik.  

 

 

III. Jótállás, garancia

 1. 1.A Vállalkozó a nyílászárókra a megrendelés időpontjában, hatályban lévő jogszabályok alapján, az érvényben lévő jótállási időtartamokat biztosítja az 1 év teljes körű jótállást garanciát, és a termék gyártója által adott időtartamra gyártói szavatosságot (terméktípustól függően), míg az ablakok, ajtók részét nem képező műanyag szegélylécezésre az átvételtől számított fél év jótállást vállal a Vállalkozó. Szavatosságot csak és kizárólag megfelelő időközönként a Vállalkozó által szakszerűen szervízelt termékekre vállalunk! Aktuális szerviz árainkról elérhetőségeinken tájékoztatást kaphat. 

 

 1. 2.A termékekre vonatkozó jótállási idő kezdete az a nap, amikor a Megrendelő és Vállalkozó a termékek átadás-átvételi jegyzőkönyvét aláírják, vagy a termékek beépítése egyéb igazolható módon megtörtént. A jótállás nem terjed ki a nyílászárók nem rendeltetésszerű használata, a vállalkozó előírásaitól eltérő szakszerűtlen beépítés, a vállalkozó előírásaitól eltérő környezeti körülmények közötti használata, a vállalkozó előírásaitól eltérő módon történő tisztítása, baleset, elemi kár, valamint rongálás következtében létrejövő károsodásokra. Amennyiben a nyílászárók beépítését a Megrendelő a Vállalkozóval végezteti, úgy a Vállalkozó jótállást a szerelési munkákra is vállal; e jótállás időtartama 12 (tizenkettő) naptári hónap. A Megrendelő a beépítést, átadás-átvételt követő jótállási időn belül is jó gazda gondosságával köteles a termékeket karbantartani. 

 

 1. 3.A jogszabályi jótállás alapján, amennyiben a termék gyári jellegű meghibásodás következtében kijavításra vagy kicserélésre szorul, a vállalkozó a hiba elhárításáról térítésmentesen gondoskodik, függetlenül a termék tulajdonosában esetlegesen beállott változástól. A termék tulajdonosa a jótállás keretében érvényesíthető szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy ha a vállalkozónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.  

 

 1. 4.A vállalkozó a Megrendelő írásos garanciális vizsgálati kérelmét követően 15 munkanapon belül vállalja, hogy a termékeket megvizsgálja, garanciális eljárás esetén díjtalanul végzi a munkálatokat, azonban nem garanciális hibajelenség esetén a terméket a mindenkori óradíjas+ rezsi + kiszállás költségen javítja, melynek utólagos megfizetését a Megrendelő vállalja. A hiba javítására a használatot nem befolyásoló hibák vonatkozásában 60 napon belül, míg a használatot befolyásoló hibák esetében 15 napon belül kerül sor. 

 

 1. 5.Amennyiben a Megrendelőnek kijavításra, vagy kicserélésre nincs joga, vagy ha a vállalkozó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy ennek nem tud eleget tenni, a Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a meghibásodás észlelését követően – a hiba megjelölésével – a hibát köteles a vállalkozó részére haladéktalanul, írásban bejelenteni. 

 

 

 1. 6.Megszűnik a jótállás a termékekre, ha és amennyiben:  

 1. a)ha a meghibásodást rendeltetéstől, vagy a szakma szabályaitól eltérő használat okozta;  

 2. b)ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár, rendszeres karbantartás elmulasztására visszavezethető hiányosság okozta;  

 3. c)ha a terméket a vállalkozó előzetes írásos jóváhagyása nélkül átalakítják;  

 4. d)ha a termékbe a Megrendelő a vállalkozó előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem engedélyezett felszerelést, berendezést szerelt (szereltetett), épített (építetett) be. 

Nem vonhatók a jótállás körébe: (a) a szokásos karbantartás során szükséges és természetes kopás következtében elhasználódott alkatrészek, (b) a termék azon meghibásodásai, kárai, amelyek külső hatásra, így például vegyi anyagok által okozott hibákra, állatok és növények által kiválasztott anyagok okozta károsodásra, viharkárra, stb. vezethetők vissza; (c) a termék felügyeletének, megfelelő tárolásának hiányosságaiból fakadó meghibásodások.

 

7. A fogyasztónak minősülő megrendelőt nem illeti meg a vállalkozó által forgalmazott termékek vonatkozásában a 45/2014(II.26.) Korm. rendelet 20 §-ban biztosított elállási jog, mivel vállalkozó termékei ezen jogszabály 29 § (1) bekezdés c) pontja szerint meghatározott olyan nem előre gyártott termékek, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termékek, amelyeket egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 

 

A PreMentor Kft. a Ptk. 6:142. illetve 6:143 § alapján az esetleges szerződésszegésért okozott kártérítés vonatkozásában kizárólag az ellenőrzési körébe eső kárt köteles megfizetni, felelőssége nem terjed ki a megrendelő vagyonában keletkezett egyéb károkra és megrendelő esetleges elmaradt hasznára.

 

 

IV. Egyéb feltételek

 1. 1.A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Megrendelő lapon nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének a szabályai az irányadóak. A jelen általános szerződési feltételekkel vagy a PreMentor Kft termékeivel kapcsolatos bármilyen jogvita esetén – a hatáskör függvényében – a Kaposvári Járásbíróság, hatáskör hiányában a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékessége kerül kikötésre.  

 

 1. 2.A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okirat alapján létre jött szerződéses jogviszony módosítása vagy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos tájékoztatás kizárólag írásban történhet, szóban tájékoztathatja a Megrendelőt a Vállalkozó a termékre vonatkozó gyártói előírásokról. A felek írásbeli értesítésnek tekintik a faxon, email útján megküldött értesítéseket is, de a szerződés módosításhoz ezen forma nem elegendő. Amennyiben a Megrendelő székhelyének, lakcímének változását nem közölte azonnal egyértelmű módon a Vállalkozóval úgy tudomásul veszi, hogy a közlést megelőzően a Vállalkozó által postai úton az utolsó ismert címre továbbított küldeményeket a Megrendelőhöz megérkezettnek tekintendők abban az esetben is, ha azok a „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, vagy „nem kereste” jelzéssel térnek vissza a Vállalkozóhoz. A faxon küldött értesítések az utolsó ismert fax számra megkísérelt megküldésük esetében is átküldöttnek, megérkezettnek tekintendők, a fax visszaigazolás birtokában.  

 

 1. 3.Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el (a továbbiakban: magatartási kódexnek való alávetés). 

 

Vállalkozó tájékoztatja megrendelőit, hogy magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

 

 1. 4.Megrendelő kijelenti, hogy a PreMentor Kft. munkatársa az Általános szerződési feltételeiről tájékoztatta, azokat részletesen áttanulmányozta, a benne rögzített szerződéses feltételeket tudomásul vette és elfogadta és a jelen szerződést a jogkövetkezmények teljes ismeretében aláírta, az ÁSZF-t átvette. 

 

 

…………………, (hely) 20…… (év), ……………….. (hónap) …… (nap)

 

__________________

                megrendelő

 

 

 

 

Áfa nyilatkozat:

Jelen nyilatkozat az Áfa megfizetésére vonatkozó nyilatkozat, a hatályos számviteli törvények alapján, mely az ÁSZF elválaszthatatlan része!

 

38. Fent megnevezett Megrendelő ( adóalany, Vállalkozás ) az alábbi helyen, a következő visszavonhatatlan az ÁFA megfizetésére vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot teszem, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában:

 

_______________________

 

                                                                                                Aláírás

A megfelelőt kérjük egyértelműen megjelölni, közvetlenül mellette is aláírni!!

Nettó számlázási mód esetén a megrendelő lapon feltüntetett bruttó utalandó összegeket, illetve az előlegbekérő, részösszeg bekérő lapon feltüntetett összegeket – értelemszerűen – nettóban kell rendezni!

 

Fenti visszavonhatatlan nyilatkozatot, mint fent megnevezett törvényes aláírásra jogosult hivatalos képviselője teszem, annak jogi, könyveléstechnikai következményeinek teljes ismeretében.
Adatkezelési tájékoztatónk és Felhasználási feltételeink technikai okok miatt változtak.

A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében.


További információ